Game Trí Tuệ

Game Trí Tuệ là một trong những game kỹ năng đòi hỏi sự thông minh và nỗ lực nhận thức đáng kể. Các trò chơi trí tuệ có thể chủ yếu dựa trên kiến ​​thức rộng và sâu, trong đó bài kiểm tra chính là khả năng nhớ và thu hồi của người đó. Họ có thể chơi bởi một người duy nhất, bởi hai người cạnh tranh với nhau, bởi một số người cạnh tranh với nhau, hoặc bởi các đội mỗi người cạnh tranh với tất cả những người khác.